Je speciale collega blog

Aanvullende financiering EMB leerlingen.

U kunt weer gebruik maken van de regeling aanvullende financiering EMB leerlingen. Het aanvraagformulier kunt u hier vinden. Bij vraag 10 moet u het het op 1 oktober 2016 aantal ingeschreven EMB leerlingen op uw school opgeven. (Zie de toelichting hieronder)

Voor bijzondere bekostiging komen leerlingen in aanmerking die op 1 oktober 2016 staan ingeschreven op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs die voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 35, eerste lid, in de ‘Regeling bekostiging personeel PO 2017-2018 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het po en vo 2017-2018’ en de toelichting hierop. Voor de gehele regeling klik hier; artikel 35 is hieronder toegevoegd.

Uw aanvraag moet vóór 15 september zijn ingediend. U ziet dat u in het formulier uitsluitend het aantal leerlingen  dat aan alle genoemde criteria voldoet hoeft in te vullen. Zie hieronder art 35 punt 1.

De onderwijsinspectie heeft ook afgelopen jaar meerdere aanvragen steekproefsgewijs gecontroleerd en beoordeeld.  De inspectie kijkt naar de onderbouwing van alle genoemde criteria, die u hieronder kunt vinden. Meerdere LECSO-leden hebben de onderbouwing van de genoemde criteria beschreven. Mocht u twijfelen over de aanvraag dan kunt u advies vragen aan de medewerkers van LECSO.

Artikel 35. Bijzondere bekostiging voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking

 • 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder een leerling met een ernstige meervoudige beperking: een leerling met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen, voor wie naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig is, die op 1 oktober 2016 ingeschreven stond op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en voor wie het bevoegd gezag bekostiging categorie 3 (hoog) ontvangt.
 • 2. Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs waar op 1 oktober 2016 leerlingen met een ernstige meervoudige beperking waren ingeschreven, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel.
 • 3. De aanvraag voor de bijzondere bekostiging wordt ingediend bij DUO door middel van het formulier, nummer DUO 60102, te downloaden via www.duo.nl, of het elektronisch formulier dat beschikbaar is na inloggen op het zakelijk portaal, onder instellingsinformatie, en gaat vergezeld van de volgende gegevens:
  • a. naam, BRIN-nummer, postcode en plaats van de school;
  • b. het aantal op 1 oktober 2016 ingeschreven leerlingen met een ernstige meervoudige beperking als bedoeld in het eerste lid.
 • 4. De aanvraag, bedoeld in het tweede lid, dient uiterlijk op 15 september 2017 ontvangen te zijn. Aanvragen die na die datum worden ontvangen, worden afgewezen.
 • 5. De in het tweede lid bedoelde bekostiging bedraagt per ingeschreven leerling met een ernstige meervoudige beperking maximaal € 4.000,00.
 • 6. Voor de bijzondere bekostiging op grond van dit artikel is voor het schooljaar 2017–2018 een bedrag van maximaal € 5 miljoen beschikbaar.
 • 7. Indien het bekostigingsplafond, als bedoeld in het zesde lid, wordt overschreden, wordt het bedrag per leerling met een ernstige meervoudige beperking, als bedoeld in het vijfde lid, verlaagd naar rato van het aantal leerlingen met een ernstige meervoudige beperking waarvoor de bekostiging wordt toegekend.
 • 8. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist uiterlijk in november 2017 op de aanvraag.

 


Doe mee! Onderzoek naar werking meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, is een van de meest voorkomende geweldsvormen in onze samenleving. Dit geweld kan alleen gestopt worden als iemand de problemen signaleert en het gezin hulp biedt. De aanpak en signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling hangt voor een belangrijk deel af van beroepskrachten die met slachtoffers, kinderen, getuigen en plegers te maken hebben.

Sinds 1 juli 2013 zijn scholen verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. De meldcode is een stappenplan dat professionals houvast biedt voor hoe te handelen bij vermoedens van verwaarlozing, geweld of kindermishandeling.

Deze quick scan start met een kwantitatief onderzoek onder professionals uit de voor de wet meldcode relevante sectoren. In het onderzoek wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief ouderenmishandeling)
 • het toepassen van de stappen van meldcode
 • bekendheid en scholing
 • de rol van Veilig Thuis

Schoolbesturen en schoolleiders kunnen hun scholen uitnodigen mee te doen aan dit onderzoek via het invullen van de vragenlijst. Dat kan via deze link.

De quick scan moet algemene conclusies geven over het gebruik van de meldcode door professionals en eventuele verbeterpunten in de uitvoering benoemen. Het onderzoeksrapport wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangeboden aan de Tweede Kamer.


Hoe speciaal onderwijs de leerkracht kan ondersteunen: kort, krachtig en concreet!

De leerkracht is belangrijk: passend onderwijs, je moet het als leerkracht in het regulier onderwijs toch maar doen in jouw klas.  De school en het samenwerkingsverband hebben zorgroutes, maar bij een korte vraag hebben veel leerkrachten behoefte aan korte concrete hulp zonder lange procedures of vragenlijsten. Zij willen meteen praktisch aan de slag.

 Wij, Gedragswerk en LECSO, willen graag een aanpak ondersteunen die hieraan tegemoet komt. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten, en misschien nog wel meer:

-        De leerkracht krijgt hulp bij vragen die een leerling betreffen die in een kantelsituatie zit: nog geen intensieve hulp inroepen maar wel zorgen dat deze leerling niet “buiten de boot gaat vallen”.

-        Het speciaal onderwijs kan haar expertise goed inzetten én etaleren in preventieve zin.

-        Leerlingen krijgen meer en beter passend onderwijs zodat de beschikbare intensieve hulp ook daar terecht komt waar het het hardst nodig is.

 

Om die aanpak te ondersteunen bieden we het volgende aan. Scholen of ambulante diensten voor speciaal onderwijs in een regio krijgen de mogelijkheid een praktijkworkshop te volgen die bestaat uit twee delen:

 1. Een workshop van een dagdeel waarin de werkwijze ‘Kort Krachtig en Concreet’ wordt toegelicht en geoefend: hoe kun je in ongeveer 45 minuten met een leerkracht aan zijn vraag werken op een manier die ook echt resultaat oplevert. Eventueel met een tweede gesprek of actie in de week daarna. De bedoeling is dat de ondersteuning heel kort en krachtig is, en daarbij kun je specifieke interventies inzetten. De groep deelnemers uit het speciaal onderwijs is 10 tot maximaal 15 personen.
 2. Het Werkcafé: een toepassingsworkshop met evaluatie. Hiervoor worden leerkrachten van reguliere scholen uitgenodigd, die een vraag hebben m.b.t. een leerling of situatie in hun klas. In de workshop worden deze leerkrachten op een speelse manier gekoppeld aan de mensen uit het speciaal onderwijs. Ter plekke worden de vaardigheden uit de eerste workshop toegepast. Aan het eind evalueren we hoe het verliep: wat werkte goed en wat kan beter? Het samenwerkingsverband wordt betrokken bij de evaluatie en samen met Gedragswerk en LECSO wordt bekeken of het Werkcafé een structurele vorm kan krijgen binnen die regio.

Gedragswerk neemt de organisatie en de scholing voor haar rekening. Ook de contacten met het samenwerkingsverband in de regio vallen daaronder. Van de scholen voor speciaal onderwijs wordt verwacht dat zij een ruimte hebben waar de workshops gehouden kunnen worden en dat er koffie en thee is voor de aanwezigen.

 In totaal kunnen Gedragswerk en LECSO dit kosteloos in maximaal vier regio’s doen. De uitvoering vindt zo mogelijk nog voor de zomervakantie van 2015 plaats.

 Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met:

-        Gedragswerk: Jannie Lammers, telefoon 06-21 858 223, jannielammers@bmc.nl

-        LECSO Maartje Janssen, telefoon 06-50 433 707, expertisemakelaars@lecso.nl  


Autismeweek 2015 28 maart t/m 4 april

Autisme is niet te genezen, onbegrip gelukkig wel!

Op zaterdag 28 maart lanceert de Nederlandse Vereniging voor Autisme haar nieuwe campagne ‘Autisme is niet te genezen, onbegrip gelukkig wel!’. De presentatie van deze publiekscampagne vindt plaats in het Dolfinarium in Harderwijk.

In zes prachtige portretten geven jongeren met een vorm van autisme deze campagne een gezicht. De campagne maakt deel uit van het project AutThere dat met steun van de VriendenLoterij is gerealiseerd. Doel van het project is om het sociale isolement, waar jongeren met autisme vaak in zitten, te doorbreken. Met de lancering van de AutThere-app in de Autismeweek, krijgen jongeren met autisme de mogelijkheid elkaar gemakkelijker te vinden en blijvende vriendschappen aan te gaan.

De NVA vraagt in de Autismeweek aandacht voor het onbegrip waar mensen met autisme mee te maken hebben. Als je autisme hebt, heb je doorgaans een goed oog voor detail, ben je uitgesproken eerlijk, en ben je bereid om hard te werken en ergens voor te gáán. Tegelijkertijd hebben mensen met autisme vaak moeite met sociale interactie, overzicht en het verwerken van informatie en prikkels. Het is voor veel mensen met een vorm van autisme daardoor niet vanzelfsprekend om elke dag naar school te gaan of een baan te hebben. Begrip voor autisme helpt acceptatie te bevorderen.

Niet alleen de NVA zelf en haar honderden vrijwilligers, maar ook vele verschillende organisaties in het land pakken het thema op door een activiteit te organiseren waarbij mensen met en zonder autisme samenkomen en met elkaar in gesprek gaan. Iedereen kan een activiteit uploaden op de actiewebsite:  www.autismeweek.nl.

De Autismeweek is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en het AutismeFonds. Samen met tientallen deelnemende organisaties vragen zij aandacht voor de ca. 190.000 mensen met autisme in Nederland. De Autismeweek wordt elk jaar georganiseerd rond 2 april, de dag die door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day).


3 mogelijke signalen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen

Hersenletsel komt niet alleen voor na een beroerte. Ook een val, hersenvliesontsteking of een hersentumor kunnen zelfs na lange tijd voor problemen zorgen. Vooral bij kinderen wordt niet-aangeboren hersenletsel(NAH) makkelijk over het hoofd gezien. Wat zijn mogelijke signalen van NAH bij kinderen en jongeren?

1. Moeheid en concentratieproblemen

Soms gaat het ineens niet meer op school, prestaties wisselen of gaan achteruit en het kind kan zich niet meer concentreren. Of het komt de laatste tijd erg moe uit school. Belangrijk is om dan af te vragen of er op enig moment in het leven iets gebeurd is, waarna veranderingen zijn opgetreden in het functioneren van het kind. Een val op het hoofd? Heeft het kind ooit een hersenvliesontsteking of hersentumor gehad? Genezing betekent niet altijd dat gevolgen in het verdere leven uitblijven.

2. Moeite met plannen en organiseren

Plannen is voor veel kinderen lastig, maar wat als het vroeger best redelijk ging en nu ineens niet meer? Wat als het kind vaak iets vergeet en iets kwijt is, terwijl het voorheen zo geordend was? Breng samen met ouders en het kind in kaart sinds wanneer de veranderingen zijn opgetreden, of het minder goed gaat dan bij leeftijdsgenoten en of er iets gebeurd is dat hersenletsel tot gevolg kan hebben.

3. Veranderingen in gedrag en emoties

Veel kinderen en jongeren die hersenletsel oplopen, laten een verandering zien in gedrag en emoties. Ze trekken zich terug, zijn angstig, hebben onvoorspelbare stemmingswisselingen of zijn snel boos. De veranderingen kunnen optreden door het hersenletsel zelf, maar ook als gevolg van faalervaringen.

Het verlies van vaardigheden gaat gepaard met gevoelens als onzekerheid, verdriet en frustratie. Ga bij moeilijk verklaarbare en plotselinge veranderingen in gedrag of emoties na of hersenletsel een mogelijke oorzaak is.

Meer weten?


TOON VOLGENDE 5 POSTS